...

Giờ thăm


Giờ thăm

Việc quy định giờ thăm nhằm đảm bảo cho bệnh nhân được nghỉ ngơi đầy đủ và việc điều trị của các y bác sỹ ít gián đoạn. Bạn không nên vào thăm bệnh nhân ngoài thời gian quy định và trẻ em dưới 12 tuổi không được phép vào thăm. Đặc biệt, để cho bệnh nhân nặng được nghỉ ngơi và không bị làm phiền, nhân viện trực phòng sẽ kiểm soát tất cả các cuộc thăm tại Khu Chăm sóc tích cực.

Giờ thăm
Khu Nội trú tổng hợp Từ 14 giờ 30 tới 21 giờ 00 hàng ngày
Khoa Sản Từ 14 giờ 40 đến 21 giờ 00 hàng ngày 
Khu Chăm sóc tích cực Từ 16 giờ 00 đến 18 giờ 00 hàng ngày 
Khu Nội trú Nhi Từ 14 giờ 30 tới 21 giờ 00 hàng ngày 
Nếu vào thăm ngoài giờ quy định, đề nghị khách thăm liên hệ với y tá của chúng tôi. Tuỳ theo tình trạng của bệnh nhân và ý kiến của bác sỹ mà chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối cho bạn vào thăm.
Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY