Nhân viên phụ trách tuân thủ

Mô Tả Công VIệc
 • Thực hiện xem xét và đánh giá độc lập để đảm bảo các vấn đề / nội dung về tuân thủ trong phạm vi công ty đang được đánh giá, điều tra và giải quyết một cách phù hợp. 
 • Phối hợp với các bộ phận khác để hướng các vấn đề tuân thủ tới các kênh hiện có một cách phù hợp cho việc điều tra và giải quyết. 
 • Thiết kế, đưa ra lịch trình, thực hiện hệ thống và việc theo dõi bệnh nhân riêng lẻ hoặc đánh giá xem xét chất lượng phù hợp với cơ sở hoặc dịch vụ.
 • Giám sát và khi cần thiết, điều phối các hoạt động tuân thủ của các bộ phận khác để bám sát tình trạng của tất cả các hoạt động tuân thủ và để xác định các xu hướng. 
 • Lập báo cáo định kỳ theo chỉ dẫn hoặc theo yêu cầu, để đảm bảo thông tin tới Ban Giám đốc về việc thực hiện và tiến độ của các hoạt động tuân thủ. 
 • Thiết lập và duy trì một chương trình truyền thông về tuân thủ hiệu quả 
 • Theo dõi việc thực hiện nội dung tuân thủ và các hoạt động liên quan trên cơ sở liên tục, thực hiện các bước phù hợp để cải thiện hiệu quả của nội dung tuân thủ. 
 • Nhiệm vụ khác nếu có yêu cầu
Yêu Cầu
 • Bằng cử nhân về lĩnh vực liên quan 
 • Có kinh nghiệm về tuân thủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 
 • Có kinh nghiệm và quen thuộc với các thủ tục và quy định về vận hành, tài chính, đảm bảo chất lượng và nguồn nhân lực.
 • Có kinh nghiệm về đào tạo và thuyết trình tốt. 
 • Có kỹ năng giao tiếp và viết tốt 
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office 
 • Kỹ năng viết và giao tiếp Tiếng Anh tốt 
Phúc Lợi
 • Phúc lợi chi tiết được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn