Hội viên H Plus Baby care: Đổi lịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ vào 9 tháng tuổi và nhắc lại vào 15 tháng tuổi | Bệnh viện Việt Pháp