...

Trách nhiệm và cam kết


Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội sở hữu nội dung và cơ sở dữ liệu của trang web này cùng toàn bộ bản quyền về sở hữu trí tuệ và thiết kế, kiến trúc của trang web.


Việc sao chép hoặc phổ biến trang web này hoặc nội dung của nó hoặc thông tin có trong đó, hoặc bất cứ phần nào trong đó, dưới bất cứ hình thức nào đều bị cấm, trừ khi được cho phép trước.


Thông tin trong trang web này không phải là những khuyến nghị y học, mà chỉ là những chỉ dẫn thông thường để giữ gìn sức khỏe. Tác giả và những người phát hành trang web này không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào, tổn thương hoặc bệnh tật nào do các gợi ý đó, hoặc do thiếu các gợi ý đó, gây ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.


Thương hiệu


Tên Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là thương hiệu của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Những người sử dụng trang web này, hoặc bất cứ bên thứ ba nào không có quyền sử dụng thương hiệu đó.


Bồi thường


Người sử dụng mặc nhiên đồng ý bồi thường cho Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội mọi sự khiếu nại, thiệt hại, chi phí, mất mát, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý mà Bệnh viện Việt Pháp phải gánh chịu do kết quả của việc sử dụng sai lầm hoặc bất hợp pháp trang web này không có hạn chế, thư rác, bôi nhọ, sử dụng hình ảnh khiêu dâm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba do người sử dụng gây ra.


Miễn trừ trách nhiệm pháp lý


Trong khuôn khổ pháp luật, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ người nào sử dụng trang web này hoặc bên thứ ba về mọi khiếu nại, chí phí, tổn hại, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý nảy sinh hoặc thông tin có trong đó.

Make an appointment Trung Hoa clinic EMERCENCY