Chương trình Khám Sức Khỏe Tổng Quát (Ưu đãi 5% khi thanh toán trực tuyến)
Gói Khám Sức Khỏe Cơ Bản  
Gói Khám Sức Khỏe Nâng Cao  
Gói Khám Sức Khỏe Ưu Việt  
Gói Khám Sức Khỏe Cao cấp  
Chương trình thai sản và sinh trọn gói (Ưu đãi 5% khi thanh toán trực tuyến)
Thai Sản Trọn Gói - Dưới 18 Tuần  
Sinh Trọn Gói - Trên 18 Tuần  
Chương trình Hội viên H Plus (Ưu đãi 5% khi thanh toán trực tuyến -trừ H Plus Babycare)
H Plus Baby Care  
H Plus 4Kids  
H Plus Diamond  
H Plus Platinum  
H Plus Gold